¬ vissza a kezdőlapra 

56/1997. (X. 21.) BM-FM együttes rendelet

határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjéről

(módosította a 43/2001. (XII.27.) BM-FVM együttes rendelet)

A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendeljük el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén a magyar állampolgárokra, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldiekre, továbbá a magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Határterületen történő vadászat

2. § (1) Az államhatártól számított 5 km-en belüli társas vadászatot a területileg illetékes határőr igazgatóságon vagy határőrizeti kirendeltségen írásban - a vadászatot megelőzően legalább 3 munkanappal - be kell jelenteni.

(2) A társas vadászatra vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a vadászatvezető nevét, lakcímét;

b) a vadászok és egyéb résztvevők számát;

c) a vadászat pontos helyét;

d) a vadászat kezdetének és befejezésének várható időpontját;

e) a társas vadászaton használt gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, színét.

(3) A vadászatvezetőnek a vadászat megkezdése előtt tájékoztatnia kell a vadászaton résztvevőket az államhatár rendjére vonatkozó szabályokról is.

(4) Az államhatártól számított 1000 m-en belül hajtóvadászatot az államhatár irányába szervezni tilos.

(5) Az egyéni vadászatot az államhatártól számított 1000 méteren belül - annak megkezdése előtt legalább 6 órával - a vadásznak távbeszélőn, telefaxon vagy személyesen be kell jelentenie a területileg illetékes határőrizeti kirendeltségen. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a vadász nevét, lakcímét;

b) a vadászaton vele együtt résztvevők számát;

c) a vadászat pontos helyét;

d) a vadászat kezdetének és befejezésének várható időpontját;

e) a vadászaton használt gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, színét.

(6) A vadászat során a lőirányt úgy kell megválasztani, hogy a lőfegyver használata ne eredményezze az államhatáron történő átlövést.

(7) Sebzett vad szomszédos ország területére való átjutása, személyek államhatáron való áttévedése, határrendsértés esetén a helyszín változatlan hagyása mellett azonnal értesíteni kell az illetékes határőrizeti kirendeltséget.

Határvízi halászat és horgászat

3. § A határvízre érvényes és a halászatra jogosult által kiadott területi engedélyben fel kell tüntetni a határrend betartására vonatkozó, külön jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott előírásokat is.

Határvizen történő közlekedés

4. § (1) A Hőr. tv. 41. §-ában meghatározott engedély iránti kérelmet a határvízen történő közlekedés megkezdése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani a területileg illetékes határőr igazgatóságnál.

(2) A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező személyi adatait, illetve, ha a kérelmező szervezet, megnevezését, székhelyének és telephelyének címét;

b) a résztvevők számát;

c) a közlekedés megkezdésének, valamint várható befejezésének időpontját;

d) a vízi jármű típusát és számát;

e) a határvízen való közlekedés útvonalát;

f) a tervezett kikötési helyek felsorolását.

(3) A határőr igazgatóság a benyújtott kérelem másolati példányát haladéktalanul megküldi a Vám- és Pénzügyőrség területi szervének és megkéri a hozzájárulását. A Vám- és Pénzügyőrség területi szerve a döntéséről nyolc napon belül értesíti a határőr igazgatóságot.

(4) A szomszédos állam illetékes szerveinek hozzájárulását a határőr igazgatóság szerzi be.

(5) A határőr igazgatóság által kiadott engedélyen fel kell tüntetni a határrend betartására vonatkozó, külön jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott előírásokat is.

(6) Az engedély kiadásának megtagadására vagy a már kiadott engedély visszavonására a Hőr. tv. 40. §-ának (1) és (2) bekezdése vagy nemzetközi szerződés alapján kerülhet sor.

(7) Az államhatáron való áttévedés, átsodródás vagy más határrendsértés esetén haladéktalanul értesíteni kell a Határőrséget.

Vegyes rendelkezések

5. § Ez a rendelet 1997. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően bejelentett ügyekben kell alkalmazni.

(A módosított részek hatálybalépésének időpontja 2002. január 1.)